Deklaracja dostępności Żaglowce online

Centrum Żeglarskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żaglowce online.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Hendlik-Stawarz.
 • E-mail: b.hendlik@centrumzeglarskie.pl
 • Telefon: 91 460 08 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecnie
 • Adres: ul. Przestrzenna 19
 • E-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl
 • Telefon: 914600844

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Żeglarskie to jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, w której skład wchodzi 10 budynków o różnym przeznaczeniu funkcjonalnym oraz szereg pomieszczeń technicznych. Większość z nich jest dostosowana do obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami (poza
4 domkami kempingowymi). Praca administracyjna Centrum zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się ludzie, załatwiana była w Budynku B2 (Administracja) na parterze, w pok. 008.

Na terenie przystani – na drodze wewnętrznej wyznaczono 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób
z niepełnosprawnością ruchową, oznaczonych poziomo białą farbą. Przed wejściem na teren mariny, na parkingu zewnętrznym od ul. Przestrzennej 19 wyznaczone są kolejne 2 miejsca parkingowe oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311). Łagodny wjazd wózkiem na teren Centrum możliwy jest od ul. Przestrzennej 19 (brama wjazdowa na mały parking wewnętrzny pomiędzy budynkiem B2 i B3).

Opis dostępności budynków:

 1. przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:
 • Do 6 z 10 budynków prowadzą szerokie schody.
 • 4 budynki (B1 – Schronisko młodzieżowe, B2 – Administracja i B3 – Schronisko młodzieżowe, Stołówka) mają ułatwienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi – są wyposażone w podjazdy z odpowiednimi poręczami zamontowanymi na
  2 poziomach,
 • 2 budynki mają ograniczony dostęp do części pomieszczeń. Budynek z sanitariatami i pomieszczeniami dla armatorów ma dostępną jedynie toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Wejście umożliwia podjazd z balustradą. Drzwi otwierają się automatycznie. Do budynku dydaktycznego wejście do sali dydaktycznej możliwe jest dzięki podjazdowi z balustradą, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu (spowodowane jest to względami bezpieczeństwa).
 • Wnętrze 6 budynków wyposażone jest w elementy likwidacji barier architektonicznych, takie jak: brak progów, szerokie korytarze, drzwi do pomieszczeń o szerokości min. 90 cm, co umożliwia wygodny przejazd wózka. Niestety brak jest dostępu do sal zlokalizowanych na I piętrze budynku Administracji, ale pracownicy, którzy mają tam swoje gabinety, schodzą do interesanta, co jest równoznaczne z zapewnieniem dostępu alternatywnego. Bariera dostępności pokoi zlokalizowanych powyżej parteru występuje we wszystkich piętrowych budynkach objętych nadzorem konserwatorskim.
 • W recepcji schroniska młodzieżowego (budynek B1) oraz w pok. 008 (budynek B2 – Administracja) znajdują się stanowiska z obniżonym blatem, dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Na terenie przystani znajdują się 3 toalety dostosowane do potrzeb osób
  z ograniczoną sprawnością ruchową. Jedna z toalet znajduje się w budynku Administracji (B2) na parterze vis a vis pokoju 008. Kolejną toaletą jest ta zlokalizowana w środkowej części mariny, w budynku mieszczącym sanitariaty zewnętrzne (opisana powyżej). Ostatnia znajduje się w budynku B1 Schroniska młodzieżowego – jeden z pokoi dostosowany jest dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Pokój ten wyposażony jest w łazienkę
  z prysznicem bez brodzika i odpowiednie sanitariaty.
 • Domki kempingowe są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 • Możliwe jest wejście na teren obiektu z psem przewodnikiem/asystującym.
 • Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie serwisu za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień. Dodatkowo na stronie umiejscowiony jest przełącznik wielkości treści strony.
 • Strona posiada przełącznik kontrastu.

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Centrum Żeglarskim za pośrednictwem:

   • poczty elektronicznej: biuro@centrumzeglarskie.pl, recepcja@centrumzeglarskie.pl;
   • formularza kontaktowego na stronie centrumzeglarskie.pl umieszczonego
    w zakładce Kontakt;
   • formularza kontaktowego na stronie zaglowceonline.pl umieszczonego
    w zakładce Kontakt;
   • poprzez profile Centrum Żeglarskiego na portalach społecznościowych: FB
    i Instagram.

Inne informacje i oświadczenia

 • Brak tłumacza języka migowego w bezpośrednim kontakcie, a także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • W budynkach nie ma systemu wspomagania słuchu wykorzystującego pętlę indukcyjną.